Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

"AHİLİK" Konulu Ödüllü Halk Şiiri Yarışması

“AHİLİK” KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ yarışmasıyla; Medeniyetimizin en önemli kurumlarından olan “Ahilik” ve kurucusu “Ahi Evran” ın tanıtılması, Ahilik Kültürünün yaşatılması, günümüz şartlarına göre yeniden anlamlandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, kültürel ve ahlaki değerler manzumesini barındıran bu düşünce sistematiğinin halk ozanları-halk aşıklarının katılacağı halk şiirinde nefes alacağı, ahilik kültürünün birlik beraberlik ve dayanışma olgusunun tanıtılıp, özümsenmesi hedeflenmektedir. 

 Yarışmanın organizasyonu “Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu” tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.  Yarışma Halk Şiiri dalında olacaktır. Bu yarışmaya; halk şiiri tarzında şiir yazan ve sazıyla icra edebilecek bütün halk ozanı-halk âşıkları katılabilir. Yarışmaya katılacak Halk ozanı-ve halk âşıklarının “Halk Ozanı-Halk Aşığı” olarak sazıyla icra edebilecek durumda olması ve gelenekten gelmeleri zorunludur.

 

“AHİLİK“ KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1-      KONUSU : “Ahi Evran ve Ahilik” düşüncesine ilişkin değerleri kapsayan halk şiiri yarışması.

2-  TÜRÜ       : Halk Şiiri

3-  AMACI    :

“AHİLİK” KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ yarışmasıyla; Medeniyetimizin en önemli kurumlarından olan “Ahilik” ve kurucusu “Ahi Evran” ın tanıtılması, Ahilik Kültürünün yaşatılması, günümüz şartlarına göre yeniden anlamlandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, kültürel ve ahlaki değerler manzumesini barındıran bu düşünce sistematiğinin halk ozanları-halk âşıklarının katılacağı halk şiirinde nefes alacağı, ahilik kültürünün birlik beraberlik ve dayanışma olgusunun tanıtılıp, özümsenmesi hedeflenmektedir. 

            Yarışmanın organizasyonu “Ahilik Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu” tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

4-      KAPSAMI:

İş bu şartname yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışma şartlarını, başvuru şeklini ve seçilecek şiirlere verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

5- YARIŞMACININ ÖZELLİKLERİ:

Yarışma Halk Şiiri dalında olacaktır. Bu yarışmaya; halk şiiri tarzında şiir yazan ve sazıyla icra edebilecek bütün halk ozanı-halk âşıkları katılabilir. Yarışmaya katılacak Halk ozanı-ve halk âşıklarının “Halk Ozanı-Halk Aşığı” olarak sazıyla icraedebilecek durumda olması ve gelenekten gelmeleri zorunludur. Halk şiiri tarzında yazılmayan şiirler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Halk şiiri tarzıyla yarışmaya katılmış ve dereceye girmiş olsa bile sazıyla icra edemeyecek durumda olanlar yarışma dışı kalır.

Halk Şiiri Değerlendirme Kurulunda (Jüri) görev alan” üyeler ile bu kişilerin 1. derecede kan veya kayın hısımları yarışmaya katılamazlar.

            6- KATILMA ŞARTLARI VE NİTELİKLERİ:

Başvuru sahipleri, ana temaya sadık kalmak şartıyla konuyu serbestçe şekillendirebilir.

- Yarışmacı yarışmaya en fazla 3 (Üç ) şiirle katılabilir.

            - Şiirler: A4 kâğıdının ön yüzüne el yazısı, daktilo veya bilgisayar çıktısı olarak 11 punto ile yazılmalıdır.

            -  Şiirler: En az 5, en çok 12 dörtlük olacaktır.

            - Şiirin bulunduğu kâğıda halk ozanı-halk aşığının adı, adresi yazılmayacak. Beş rakamdan meydana gelen bir rumuz yazılacaktır.

            - Yarışmacı bir sayfayı geçmeyen biyografilerini yazarak, adı-soyadı, T.C.Kimlik No, doğum yeri ve yılı, en son bitirdiği okul, halen yapmakta olduğu iş, kazandığı ödül sayısı, ev-iş adresi, telefon, faks ve varsa e-maillerini de yazarak bu sayfanın altını imzalayarak ayrı bir zarfa yerleştirecek. Zarfın üzerine sadece rumuz yazılarak “Biyografi” ifadesi konularak zarfın ağzı kapatılacaktır.

-  Şiirdeki mahlas kısmı ……………(boş) bırakılacaktır.

- Beş nüsha çoğaltılmış şiirler, ayrı bir zarfa konulacak. Bu zarfın üstüne rumuz yazılacak ve “Şiirler” ifadesi konulup, zarfın ağzı kapatılacaktır.

- İçinde biyografinin ve adresin bulunduğu zarf ile şiirlerin bulunduğu zarf, ikisi birlikte daha büyük başka bir zarfın içerisine konarak postaya, İadeli Taahhütlü veya kargoya verilmek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

-  Alıntı eser olduğu anlaşılan çalışmalar, yarışma dışı bırakılır. 

- Yarışma uluslararası nitelikte olup, Türkiye veya Türkiye dışında yaşayan herkes yarışmaya katılabilir. Yarışma dili Türkçedir.

- Daha önce yarışmaya katılmış, yayınlanmış şiirler yarışmaya katılamaz, böyle başvurular değerlendirmeye alınamaz. Sonradan başka yerde yayımlandığı tespit edilen şiirlerle ilgili halk ozanı-halk şairleri ödül almış olsa bile, ödülü iade etmek zorundadır.

- Belirtilen formatlara uymayan rumuz ve kimlik bilgilerinde eksiklikler olan, ismi olmayan şiirler ve yarışma şartnamesine uymayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.           

-  Yarışmaya gönderilen eserin telif haklarının onaylatılmış olması tavsiye edilir.

- Yarışmaya gönderilen eserler resen iade edilmeyecektir.

- Yarışma sonucu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler kesin olup, itiraz halinde ikinci defa değerlendirme yapılmayacaktır.

- Yarışmaya gönderilen eserlerin herhangi bir yerde yayımlanmadığına ve iş bu şartname hükümlerinin kabul edildiğine dair taahhütname yarışmaya katılan herkes tarafından imzalanmak zorundadır. (Ek-1)

            7-YARIŞMA TAKVİMİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Şiirlerin gönderilme tarihi 16 Haziran 2014 ve 31 Temmuz 2014 arasındadır. Bu tarihten sonra postaya verilen şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeler 2 Eylül 2014 tarihine kadar sonlandırılacak, yarışmada derece alan ve mansiyon kazananlar en geç 10 Eylül 2014 tarihinde kamuoyuna Bakanlığımız web sayfasından duyurulacaktır.

            “Postada meydana gelen gecikmelerden idare sorumlu değildir.”

8-ÖDÜL TÜRÜ VE ÖDÜLLER :

            Değerlendirme sonunda;

            Birinci, ikinci, üçüncü olanlar tespit edilecek, ayrıca üç de mansiyon verilecektir.

            Ödüller:

1. Birinciye     : 3000TL   (Üç bin Türk Lirası)

2. İkinciye       : 2500TL.  (İki bin beş yüz Türk Lirası)

3. Üçüncüye  : 2000TL.  (İki bin Türk Lirası)

 Mansiyon       : 1000 TL. (Bin Türk Lirası)x3=3000TL (Üç bin Türk Lirası)

9- TELİF HAKKI:

Yarışmada ödüle layık görülen eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kullanılması, kullandırılması hususunda telif hakları ve diğer yasal mevzuat bakımından hiçbir sakınca olmadığı yarışmacı tarafından taahhüt edilir.

Eserlerin telif haklarından doğan uyuşmazlıktan dolayı Bakanlığın karşılaşabileceği zararlar yarışmacı tarafından karşılanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı etkinliklerinde, afiş, katalog, broşür vb. her türlü yazılı ve görsel tanıtım malzemelerinde kullanılmak üzere yarışmaya katılan tüm şiirlere ait 5846 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan, işleme, yayma çoğaltma, temsil ve umuma iletim hakları Kültür ve Turizm Bakanlığı tam ve alt ruhsatla süre, yer ve muhteva sınırı olmaksızın bedelsiz olarak sahip olacaktır.

10- DEĞERLENDİRME KURULU:

Değerlendirme Kurulu Üyeleri aşağıda adı soyadı yazılı beş kişiden oluşacaktır.

- Doç. Dr. Ahmet ARI Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü

- Prof. Dr. Ali YAKICI Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

- Prof. Dr. Metin EKİCİ  Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi

- Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

- Saniye YILDIRIM Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Md. Şube Müdürü

Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Değerlendirme Kurulu Üyesi bulunmaması halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yedek üye çağrılabilir.

            11-DAVET VE ÖDÜLLERİN TAKDİMİ:

            Birinci, ikinci, üçüncü olanlar ile mansiyon kazananlar Ahilik Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından Eylül 2014 tarihi içinde Kırşehir’de yapılacak 27.Ahilik Haftası Kutlamaları etkinliğine davet edilerek düzenlenen törenle ödülleri kendilerine elden verilecektir. Aynı zamanda Hafta içerisinde Kırşehir Valiliğince belirlenen program çerçevesinde canlı performans sergileyeceklerdir.

12- KABUL ŞARTI:

Yarışmaya katılan halk ozanları- âşıkları bu şartnamedeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılır.

Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

13- İDARE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Emek/ANKARA

Direkt Tel       : (312) 212 74 39-212 84 80

Santral Tel      : (312 ) 212 83 00 /3034- 3037

TAAHHÜTNAME

AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA

ANKARA

Yarışmaya gönderdiğim eser, kendime ait olup daha önce hiçbir yerde yayımlanmamıştır.

Bu eserleri daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.

..../... /.......

        İmza

Rumuz             :

Eser Adı          :

Eserin Sahibinin

Adı                  :

Soyadı:

İkamet adresi:

Telefon           :

Cep Tel           : 

E-posta           :