Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

MALATYA KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ ve SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ ÇAY OCAĞI İHALE İLANI

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

KİRALANACAK ALANIN (M²)

CİNSİ

FİİLİ DURUMU

KİRALAMA AMACI VE SÜRESİ

İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)+KDV

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1-Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Çay Ocağı Alanı

Malatya

Yeşilyurt

İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No: 197

10

Çay Ocağı Alanı

Boş

Çay Ocağı /3Yıl

10.000 TL+KDV

300 TL

23.11.2020

14:00

2-Malatya Sabancı Kültür Merkezi Çay Ocağı Alanı

Malatya

Yeşilyurt

 

İnönü Mahallesi Buhara Caddesi No:252

10

Çay Ocağı Alanı

Boş

Çay Ocağı/3 Yıl

8.000 TL+KDV

240 TL

23.11.2021

14:30

1- Yukarıda yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun 51/ g bendine göre göre pazarlık teklif usulü ile Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce İl Müdürlüğü Toplantı Odasında hizalarında gösterilen tarih ve saatte kira ihaleleri yapılacaktır.
2 - İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)- Geçici teminatı yatırmaları, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1- Tedavüldeki Türk Parası, 2- Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
b)- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
c)- Tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri,
d)- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2021 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini ve vekâletnamelerini, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatinden önce vermeleri gerekmektedir.
3- Taşınmaz kiralamalarında doğacak her türlü vergi, resim, harç kiracıya aittir.
4 - İhalelere ait şartnameler Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.
İ L A NO L U N U R

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: 0422 3232942Adres :İnönü Mahallesi İnönü Cad. No:197 Yeşilyurt/MALATYA


KİRALAMA ŞARTNAMESİ