Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Türkü Sempozyumu Duyurusu

Malatya Valiliği koordinasyonunda "Uluslararası Malatya Türk Halk Müziği" Sempozyumu düzenliyoruz. Bayram Bilge Tokel tarafından projelendirilen sempozyuma ilişkin genel bilgiler şöyle:

AMAÇ:

Türk Halk Müziği, tarihimizin derinliklerinden süzülüp gelen, kültür ve medeniyet değerlerimizle yoğurduğumuz milli kültür varlığımızın başında gelir. Sadece musiki kültürümüz değil, dil, edebiyat ve kültürel birikimimiz de en rafine çizgiler halinde türkülerimizde kendini gösterir. Çünkü türkü, süzülmüş, arınmış, yücelmiş bir dil; işlenmiş bir müzikal estetik ve halkın kendini ifadede etmede asırlardır en etkili enstrüman olarak kullandığı bir iletişim aracıdır aynı zamanda. Halk duygu ve düşüncesini bazen dil ile, bazen tel ile ifade eder ama ikincisinin, yani ‘türkü’nün gücüne daha çok inanır.

Genel ve yaygın söyleyişle “Türkü” olarak adlandırdığımız bu geleneksel saz, söz ve müzik varlığımız olan Türk Halk Müziği, her yörede farklı güzellik ve zenginlikte karşımıza çıkar. Form, tür, müzikal üslup ve ifade, kullanılan çalgı ve repertuvar yönünden oldukça anlamlı bir zenginlik sergileyen ‘türkü’nün en çok üretildiği ve tüketildiği yerlerden biri de Malatya’dır.

Malatya, tarihi geçmişi, sahip olduğu kültür/medeniyet birikimi ve bu birikimden beslenen yerel kültür/müzik değerleri yönünden kendine has zengin özellikler sergileyen bir ilimizdir. Malatya yöresi türküleri tür, form, içerik ve ezgisel yapı yönünden nitelikli eserler olduğu kadar, özellikle maya, deyiş, semah, nefes formundaki eserler yönünden de oldukça zengindir. Ayrıca halay ezgileri ile davul zurna havalarının en otantik ve güzel örnekleri ile karşılaşırız.

İşte bu anlamlı kültürel/müzikal birikimi yaymak, yaşatmak, gelecek kuşaklara doğru olarak aktarmak; genç kuşakların bu kültüre daha yakın durmalarına katkı sağlamak; asırlardır aynı türküyü söyleyen insanların birbirleriyle kardeşçe kucaklaşmalarını temin etmek ve yöremize has bu yerel zenginliği ulusal ölçekte tanıtmak amacıyla Malatya Valiliği olarak böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Üniversitelerimizin bilimsel katkı ve destekleri ile 11-12-13 Kasım 2011 düzenlenecek Uluslararası Malatya Türk Halk Müziği Sempozyumu, bu alanda entelektüel ve akademik çalışmalar içinde olan yazar, akademisyen, sanatçı, besteci ve koro şeflerinin yanı sıra, konuya ilgi duyan ve bu alanda söyleyecek sözü olan herkesin katılımına açık ortak bir tartışma platformu olacaktır. Sempozyumsüresince ayrıca kendi alanında usta sanatçılar çeşitli konserler verecekler, bu alanda sadece Malatya’nın değil Türkiye’nin birikimi sergilenecektir.

Etkinliğin üç önemli ayağı olacak: A) Oturumlar, B) Açıklamalı-Akademik Konserler, C) Popüler Konserler.

OTURUM KONULARI
1. Türk Halk Müziği’nin tarihi ve güncel sorunları
2. Türk Halk Müziği’nin Konservatuarlardaki Eğitim ve Öğretiminde karşılaşılan Sorunlar.
3. Türkü’nün Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi
4. Devlet-Müzik-Medya İlişkisi Açısından Halk Müziği
5.Türk Halk Müziği’nin Nazariyat, Uygulama ve Sahneleme Sorunları
6. Halk Müziği’nin Diğer Geleneksel Müziklerimizle ilgisi/ilişkisi
7. Dünden Bugüne Derleme Çalışmalarına Genel Bir Bakış
8. Alevi-Bektaşi Müziğinin Genel Halk Müziği İçindeki Yeri ve Önemi
9. Aşıklık-Ozanlık Geleneği’nin Günümüzdeki Durumu
10. Ülkemizde ve Dünyadaki Modern Müzik, Kültür ve Sanat akımları karşısında Türkülerin durumu
11. Malatya Yöresi Musiki Folklorunun Türk Halk Müziği Kültürümüzdeki Yeri

İLAVE KONU BAŞLIKLARI
1. 21.Yüzyılda Sosyal Değişim ve Türk Halk Müziği
2. Sosyal-Kültürel-Siyasal Arşivimiz Olarak Türküler
3. Popüler Kültür ve Türkülerimiz
4. Türkülerimizdeki Sembolik Dil ve Anlam Dünyası
5. Dünya Folk Müziği ve Türk Halk Müziği
6. Tarihin ve Tarihi Olayların Türkülere Yansıması
7. Mitoloji ve Efsanelerle Türkülerin İlişkisi
8. Türkülerde Unutulmuş Tür, Form veya Biçimler
9. Ülkemizde ve Dünyadaki Modern Müzik ve Sanat Akımları Karşısında Türkülerin Durumu
10. Yerel Sanatçı, Ozan ve Aşıkların Resmi Fonlardan Faydalanmaları
11. Malatya Yöresi Halk Müziğinin Türk Halk Müziği Kültürümüzdeki Yeri
12. Malatya Türküleri Üzerine Yapılan Çalışmalara Toplu Bakış
13. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Dengbejlik Kültürü

Sempozyum 11-12-13 Kasım 2011 tarihleri arası 3 gün süreyle Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecektir. Katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları Valiliğimizce karşılanacaktır.
Bildiri sunacak bilim adamlarının bildirilerini 21 Ekim 2011 mesai saati bitimine kadar Bilim Kurulu’na iletilmek üzere malatya@kulturturizm.gov.tr elektronik posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
Bu elektronik postamızın üniversitenizin ilgili bilim adamlarına iletilmesi hususunu saygılarımızla arz ederiz.

İrtibat:
Telefon: 0422 323 29 42 – 0422 212 12 25
Faks: 0422 323 29 12